Regulamin sklepu internetowego formatydodomu.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem https://formatydodomu.pl oraz dokonującym sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu internetowego formatydodomu.pl oferującym zakup towarów z ofert handlowych dostawców, z którymi zawarta została umowa udzielająca mu takiego prawa (dropshipping), jest firma Forma-Ty Anna Zatorska, ul. Krokusowa 12b, 51-252 Wrocław, NIP: 9512088959, sklep@formatydodomu.pl.

Preferowaną formą kontaktu w sprawie statusu realizacji zamówienia i reklamacji, oraz pytań odnośnie produktów, jest adres email: sklep@formatydodomu.pl oraz formularz na podstronie kontakt. W przypadku niemożliwości skorzystania z wyżej wymienionych form kontaktu dostępny jest numer telefonu: 785790695 w dni robocze w godzinach 13:00-14:00.

Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą na odległość towarów oferowanych przez dostawców zewnętrznych.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego pod nazwą formatydodomu.pl (dalej: Regulamin) pojęcia oznaczają:

 1. Cena – należność za Towar od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika. Rachunek równy Cenie wystawi i dostarczy wraz z przesyłką z Towarem Klientowi Dostawca.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO.
 3. Dostawca – podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej zawieranej z Klientem, obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru.
 4. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się  do zbierania Zamówień  i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
 5. Klient – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną  zdolność  do czynności prawnych, występująca  w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą.
 6. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez Pośrednika za pośrednictwem sklepu formatydodomu.pl mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
 7. Pośrednik – przedsiębiorca zarządzający sklepem internetowym formatydodomu.pl, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach Dropshippingu
 8. Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Klienta za pośredniczenie w realizacji Zamówień Klienta i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się  wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą. Faktura na kwotę Prowizji, należną za świadczenie przez Pośrednika na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w zawarciu umowy sprzedaży Klienta z Dostawcą, zostanie przesłana na adres e-mail Klienta po zgłoszeniu żądania o wysłanie faktury w formie wiadomości e-mail do Pośrednika – na co Klient wyraża niniejszym zgodę.
 9. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://formatydodomu.pl
 10. Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.
 11. Umowa Dropshippingu – umowa o  świadczenie usług Dropshippingu zawierana między Pośrednikiem a Klientem za której realizację należy się Pośrednikowi od Klienta Prowizja.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
 13. Wynagrodzenie – łączna kwota jaką Klient uiszcza na konto Pośrednika zawierająca w sobie Cenę i Prowizję.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika do Dostawcy, zawierające w szczególności informację  w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

§ 3 Zasady dokonywania zakupów

 1. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym formatydodomu.pl za pośrednictwem sieci Internet (korzystając z procedury składania zamówień on-line).
 2. Zamówienia on-line przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Towaru oraz jego Wynagrodzeniu, zawierającym w sobie Cenę i Prowizję. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego Towaru.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. W razie ich braku Pośrednik jest upoważniony do anulowania Zamówienia.
 5. Zamówienie jest skuteczne po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacją i akceptacją Zamówienia, co nastąpi poprzez kliknięcie przycisku „Kupują i płacę” lub adekwatny.
 6. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Wynagrodzenia zawierającego Cenę i Prowizję, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje Pośrednik. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa Ofertę internetową zakupu określonego Towaru.
 7. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Pośrednika przyjęcia Zamówienia do realizacji, co następuje poprzez przesłanie na podany wcześniej przez Klienta w procesie zamawiania Towaru adres e-mail wiadomości z numerem listu przewozowego, która będzie zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz szczegółowe podsumowanie zamówionych Towarów.
 8. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę  pośrednictwa w zakupie Towaru opartą  na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny do Dostawcy.
 9. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 10. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się  do Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Towar oferowany w Sklepie internetowym nie jest personalizowany i nie będzie personalizowany na życzenie Klienta.
 12. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny.
 13. Wobec Pośrednika nie przysługują  Klientowi  żadne roszczenia mające związek z zawartą  lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę  możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, które następnie zostaną przekazane Dostawcy.
 14. Pośrednik odpowiada wobec Klienta wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania  w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.
 15. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów i zdjęć Towarów przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił  Pośrednikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

§4 Realizacja zamówień

 1. Zakup danego Towaru odbywa się Za Wynagrodzeniem, zawierającym Cenę i Prowizję, podanym na stronie Sklepu, które jest wyrażone w złotych polskich w wysokości brutto, tj. zawierającymi podatek VAT, gdy takowy jest naliczany.
 2. Klient nie ponosi kosztów przesyłki.
 3. Wszystkie Towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi bezpośrednio u Dostawców. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Klient otrzyma wówczas propozycję możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji, tj. zwrot Ceny, Prowizji lub propozycję innego Towaru.
 4. Dostawy Towaru realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zamówienie zostaje przekazane do Dostawcy celem realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności (Wynagrodzenia, tj. Ceny i Prowizji) na konto Pośrednika.
 6. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie Towaru oraz innych informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia. Do danych tych zaliczają  się   w szczególności: imię  i nazwisko osoby fizycznej (Klienta), kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail.
 7. Okres realizacji Zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz czas potrzebny na jego dostawę. Przewidywany okres realizacji Zamówienia obejmuje okres liczony w dniach od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta i jest on widoczny  przy każdym Towarze, po kliknięciu w link ,,Informacja o dostawie”.
 8. W szczególnych sytuacjach okres realizacji Zamówienia może być dłuższy niż wskazany w ust. 7 powyżej, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Zamówieniu. Klient otrzyma wówczas także propozycje możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.
 9. Po potwierdzeniu Zamówienia u Dostawcy, status Zamówienia zostaje zmieniony na „wysłane”, a na prośbę Klienta zostanie wysłany numer listu przewozowego.
 10. Klient może dokonać Zamówienia poprzez:
  a) Założenie konta w Sklepie internetowym.
  b) Bez zakładania konta w Sklepie internetowym.
 11. Decydując się na założenie Konta Klient ma prawo w każdym czasie żądać usunięcia konta kierując wiadomość na adres email Pośrednika: sklep@foramtydodomu.pl

§ 5 Płatność i dostawa

 1. Płatność Wynagrodzenia (Ceny i Prowizji) za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 2. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w terminie 4 dni roboczych od daty jego złożenia Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Zamówienia dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przy danym Towarze, które mogą być różne dla różnych Towarów. Dla wybranych Towarów określona może być tylko jedna możliwa forma dostawy.
 4. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Wynagrodzenia (tj. Ceny i Prowizji), Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.
 5. Pośrednik zobowiązuje się zrealizować Zamówienie, tj. przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać  Towar w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić  w terminie między 20 (słownie: dwadzieścia), a 40 (słownie: czterdzieści)  dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie później niż w terminie 50 (słownie: pięćdziesięciu) dni roboczych. Po upływie 50 dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zwraca Klientowi Cenę  a Pośrednik Prowizję albo Dostawca wysyła ponownie nowy Towar. 
 6. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić  stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół  szkody, który wraz z ewentualną reklamacją  powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.

§6 Cła i podatki

 1. Jeśli Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Oferty internetowej przesyłany jest z Państwa trzeciego, może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom jako towar importowany.
 2. Wynagrodzenie za Towary (zwłaszcza Ceny) nie zawierają przedmiotowych wskazanych wyżej ewentualnych podatków, ceł i kosztów związanych ze zgłoszeniem celnym, których pokrycie spoczywa na Kliencie. Nie mniej, ilekroć powstanie obowiązek zapłaty podatków, kosztów zgłoszenia celnego lub cła Klient proszony jest o zwrócenie się z wiadomością do Pośrednika na adres kontaktowy sklep@formatydodomu.pl w celu otrzymania odpowiedniej rekompensaty.
 3. Wysokość przedmiotowych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej, czyli rynkowej wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie od kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Wynagrodzenia. Dodatkowo w przypadku zgłoszenia celnego realizowanego przez Pocztę Polską doliczana jest dodatkowa opłata manipulacyjna.
 4. Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od opłat celnych import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odebrania Towaru przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Pośrednika sklep@formatydodomu.pl lub pisemne na adres: Formaty do domu, ul. Krokusowa 12b, 51-252 Wrocław.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Dokonując zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Pośrednika o tym fakcie, który w odpowiedzi wskaże Klientowi adres odpowiedni do dokonania zwrotu.
 4. Zwroty dokonywane będą na adres Dostawcy wskazany przez Pośrednika, na koszt Klienta.
 5. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca zwraca Klientowi Cenę za pośrednictwem Pośrednika, a Pośrednik Prowizję, przy czym zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki. Zwrot kosztów zakupu następuje za pośrednictwem przelewu elektronicznego, na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta do Dostawcy.
 7. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu dotyczą Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą  mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.

§ 8 Reklamacje

 1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a to na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.
 2. Dostawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na trwałym nośniku, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Przed przesłaniem reklamowanego towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Pośrednika o tym fakcie, który w odpowiedzi wskaże klientowi adres odpowiedni do dokonania przesyłki. Reklamacje będą dokonywane na adres Dostawców.
 4. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować  na adres e‐mail Pośrednika podany w zakładce kontakt. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji do Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są  w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa.
 5. Uprawnienie, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu dotyczy Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą  mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.   

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Pośrednik.
 2. Klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Pośrednika danych osobowych podanych w zamówieniu  wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz uprawnień wynikających z rękojmi czy innych równoważnych obowiązujących w Państwie właściwym dla siedziby Dostawcy. W przypadku Klientów wyrażających zgodę na przetwarzanie ich danych w innych celach, np. marketingowych, ich dane są przetwarzane stosownie do celu wskazanego w udzielonej zgodzie.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym będą przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta, w tym Dostawcom współpracującym z Pośrednikiem w formie dropshippingu.
 4. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Klientom przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe, które będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do firmy Google na podstawie standardowych klauzul umownych, to adres IP, adres e-mail, źródło odwiedzin, informacje o zakupach, kod pocztowy.
 7. Żądanie realizacji praw opisanych w ust. 5 powyżej Klient może złożyć, kontaktując się z Administratorem, na adres mailowy: sklep@formatydodomu.pl

§ 10 Newsletter

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newslettera.
 2. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika/Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub usługach.
 3. W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne zgody tzw. checkboxy, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się” lub należy zaznaczyć zgodę tzw. checkbox podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia.
 4. Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby trwale usunąć adres e-mail z subskrypcji newslettera należy odwołać zgodę poprzez jej odznaczenie w panelu konta Klienta lub przesłać żądanie do Sprzedawcy pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

§ 11 Polityka cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  a) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  b) zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  f) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Można w dowolnej chwili dezaktywować lub ograniczyć zakres zbieranych przez Administratora plików cookies. Należy jednak pamiętać, że Strona internetowa może wtedy przestać działać w sposób optymalny.  Dodatkowe informacje dotyczące aktywacji, dezaktywacji i usuwania plików cookies znajdują się w instrukcji użytkowania danej przeglądarki internetowej.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie spory związane z Umową Dropshippingu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.